Ons perspectief voor Flevoland; voor iedere Flevolander

De provincie Flevoland heeft in haar strategische agenda opgenomen dat Gedeputeerde Staten in samenwerking met de gemeenten en het waterschap het gesprek aangaat met het rijk over de nationale en regionale opgaven voor Flevoland. Hierbij is de inzet om te komen tot een duurzame en wederkerige samenwerking welke gericht is op de doorontwikkeling van onze provincie. Groeien is mogelijk, maar wel door gelijktijdig een inhaalslag te maken op het gebied van leefbaarheid en voorzieningen, met name in de zorg en culturele sector, om zo vitale steden en dorpen te kunnen vormen. Goede bereikbaarheid van de hele provincie is daarbij een randvoorwaarde.

Bestaanszekerheid gaat over meer dan het welbevinden van het individu. Als sociaaldemocraten geloven we in de kracht van de gemeenschap. Daarom vinden we het zorgelijk dat het voorzieningenniveau in dorpen en steden steeds schraler wordt. Daar waar bedrijven wegtrekken, de laatste winkels en scholen sluiten en de bus uit het straatbeeld verdwijnt, vertrekken de mensen en verdwijnt de gemeenschapszin. De achterblijvers, die om wat voor reden dan ook niet in staat zijn de stroom te volgen, voelen zich in de steek gelaten en raken teleurgesteld. Deze vaak gemeentegrenzen overstijgende problematiek op het bordje leggen van de gemeenten is niet alleen oneerlijk, maar ook buitengewoon ineffectief. Hier ligt nadrukkelijk een rol voor de provincie en het rijk.

Daarom bepalen we gezamenlijk op welke voorzieningen iedereen -of je nu in een stad of dorp woont- moet kunnen rekenen en willen we samen met de Kamerfractie werken aan een basisvoorzieningenplan. Provincies spelen daar mede door hun “rol in de ruimte” een centrale rol in, zowel stimulerend, regisserend maar ook als toezichthouder. Net zoals we nu verscherpt financieel toezicht kunnen uitoefenen wanneer gemeenten geen sluitende begroting kunnen presenteren, kan de provincie het afgesproken voorzieningenniveau bewaken en waar nodig mede vormgeven.

Daar komt bij dat we nog een achterstand in te lopen hebben. Flevoland is een jonge provincie met tal van ontwikkelingsmogelijkheden. Op dit moment zijn nog niet alle voorzieningen op het gebied van zorg, cultuur en hoger onderwijs (van MBO tot universitair) op hetzelfde niveau als in andere provincies. Culturele voorzieningen zijn altijd achtergebleven bij de groei en zijn niet op het gemiddeld Nederlands niveau.