Ons perspectief voor Flevoland; voor iedere Flevolander

Bij ons perspectief voor Flevoland kijken we naar de Flevolander. In ons programma en in ons handelen staat de mens, de Flevolander centraal. Vanuit dat perspectief kijken we naar de politieke werkelijkheid.

Als programmacommissie hebben we met veel liefde en inzet aan dit programma gewerkt. We hebben de toegezonden stukken gelezen en met mensen en organisaties gesproken. Wij denken dat wij op basis hiervan en van de kernwaarden van de partij er in geslaagd zijn om een evenwichtig programma op te stellen.

De kernwaarden (bestaanszekerheid en armoedebestrijding, vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en duurzaamheid) staan, ook al worden ze niet allemaal even uitvoerig genoemd, natuurlijk niet ter discussie. Op duurzaamheid gaan we in het programma uitgebreid in. De andere onderwerpen zijn daar minder prominent aanwezig, wat wil niet zeggen dat ze minder belangrijk zijn. Naast de klimaatproblematiek maken wij ons ernstige zorgen over de tweedeling in de maatschappij en de kansongelijkheid. Waar mogelijk zal ook hier de provincie haar verantwoordelijkheid moeten nemen. Armoede (waardoor mensen niet mee kunnen doen) is de grootste oorzaak van kansongelijkheid. Hoewel de grootste verantwoordelijkheid hiervoor bij de landelijke overheid ligt gaan wij hier niet aan voorbij. We gaan er niet over maar zijn er wel van. Omdat bij ons de mens centraal staat.

Een belangrijk uitgangspunt voor het programma is “de veranderende rol van de provincie”, van afstandelijke tussenmacht naar een meesturende schakel tussen landelijke en lokale overheid. Vanuit die veranderende rol is een rode draad opgesteld waarmee we richting geven aan de verschillende onderwerpen. De menselijke maat is daarbij een belangrijk handvat.

De mens in het midden schrijven wij in het programma en dat is natuurlijk niet voor niets. Want we doen het immers voor de mensen. Een betere leefomgeving, meer passende woningen, een goed bereikbare gezondheidszorg en voldoende mogelijkheden voor sport en cultuur we doen het voor u dan is het ook logisch dat u bij de besluitvorming daarover be trokken wordt. Wij kiezen er niet voor om dit achteraf via een referendum te doen maar door u bij het proces te betrekken door middel van participatietrajecten (ja het kan veel beter) en waar toepasbaar een burgerberaad en/of een burgerpanel.

Voor de PvdA is het geen vraag of er een klimaatcrisis is maar een gegeven. En ook een belangrijk gegeven want als wij (de wereld) dit niet oplossen dan zal er geen wereld (zoals wij die kennen) meer zijn. Maar tegelijkertijd spelen er andere crises die onze aandacht vragen. Ook die zullen we op moeten lossen. Immers op een leefbare wereld is het slechts goed om te zijn als je er ook menswaardig kunt leven.

Een toekomst vol opgaven dus, de PvdA wil er vol voor gaan om een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan het oplossen van deze opgaven. Om dat te kunnen doen vragen wij uw vertrouwen door ons uw stem te geven.

Jop Fackeldey
voorzitter programmacommissie