Ons perspectief voor Flevoland; voor iedere Flevolander

“Alleen pakjes voor mezelf, niet voor de buren’, zo luidt de mededeling aan de bezorgdiensten die iemand in Leiden op een briefje naast zijn voordeur heeft geschreven. Een treuriger voorbeeld van het sociale isolement waarin het ontlopen van contact mensen kan brengen is moeilijk denkbaar.”
Marcel ten Hooven, De Groene Amsterdammer, 2022.

De PvdA Flevoland wil werken aan een toekomstgerichte samenleving waarin mensen weer centraal staan. Alle maatschappelijke sectoren waarin de mens niet centraal staat naderen het einde van hun houdbaarheidsdatum. Mensen ontwikkelen zelf alternatieven en voeren die uit. Samen vormen zij de beweging van onderop, essentieel voor de transitie naar een beter aangepaste samenleving en economie. Om systemen te kunnen veranderen moeten mensen veranderen. Wij zijn immers het systeem!

We moeten daarom af van het eendimensionale idee dat de provincie zich enkel en alleen op haar kerntaken moet richten. Allereerst omdat het een op de tekentafel bedacht onderscheid is. De opgaven zijn niet louter ‘fysiek’, maar van grote invloed op gewone mensenlevens. Zo zijn de energietransitie en goed werk onlosmakelijk met elkaar verbonden. En als je de grote vervuilers hun gang blijft laten gaan, komt dat de gezondheid van mensen niet ten goede. Juist binnen het fysieke domein stellen we de menselijke component centraal. Niet alleen in daden, maar ook in taal. We hebben het niet over de verdiencapaciteit van bedrijven, maar over voldoende en goed werk voor iedereen. En niet alleen over de voor leken volstrekt abstracte doelstelling van 35 Terawattuur hernieuwbare energie uit de RES, maar over duurzame, goed geïsoleerde woningen en een betaalbare woning voor iedereen.

Onze belangrijkste drijfveer is om samen met mensen te bouwen aan krachtige dorpen en steden, waar het goed wonen is en waar bestaanszekerheid is gegarandeerd voor iedereen. We zijn daar waar de mensen met hun dromen en problemen ook zijn. We luisteren en geven mensen een stem, wat door het ontbreken van formele participatietrajecten voorlopig meer dan nodig is. En niet in het laatst: we vertellen in een taal die iedereen verstaat dat de provincie net als de gemeenten en het rijk voor wezenlijke politieke keuzen staat. Wat de PvdA Flevoland betreft betekent dat sociaal voor het welzijn van iedereen en niet het economisch belang van enkelen.

Voor mensen met een uitkering of een nul-urencontract is geldgebrek maar één van de kwellingen in het bestaan. Sociaal isolement, stress, gezondheidsproblemen, slechte voeding zijn andere verschijnselen, los van dat deprimerende gevoel van schaamte en verlies van zelfrespect. Ook is de beschikbaarheid van zorg, onderwijs, betaalbare huisvesting, kinderopvang en andere maatschappelijke voorzieningen voor hen minder goed verzekerd dan voor mensen met geld en vast werk. Deze thema’s overstijgen vaak het gemeentelijke speelveld, maar de antwoorden die op nationaal niveau gegeven worden zijn vaak te abstract en bereiken de mensen niet of nauwelijks. Daarom moeten we af van het eendimensionale idee dat de provincie zich enkel en alleen op haar kerntaken moet richten. Onze kerntaken worden gevormd door dat wat onze inwoners raakt. En ze liggen daar waar we de verbinding kunnen maken tussen het nationale en het lokale niveau, waar we krachten kunnen bundelen en effecten kunnen versterken. Zonder in de weg te lopen.