Ons perspectief voor Flevoland; voor iedere Flevolander

Voor de investeringen in wegen, spoorwegen en vaarwegen die horen bij de schaalsprong die Flevoland gaat maken in aantallen woningen en inwoners, ligt de bal in veel gevallen bij het rijk. Aanleg en opwaardering van verkeersassen als IJmeerverbinding, Lelylijn, N50, A28 en A6 zijn investeringen in de hoofdstructuur van Nederland. Voor Flevoland is het belangrijk dat de hoofdinfrastructuur de groei in het verkeer aankan. Anders komen Flevolanders nog meer in de file te staan of in overvolle treinen te zitten.

De meeste dagelijkse verplaatsingen vinden plaats binnen de eigen regio. Het is daarom een belangrijke taak van de provincie om een goede regionale bereikbaarheid te realiseren. Het gaat hier om zowel onze verbindingswegen, maar ook bruggen en tunnels. Daarbij hebben we in Flevoland de ruimte om te zorgen voor een goed evenwicht tussen auto- en fietsverbindingen. Daarnaast is het de taak van de provincie om te bepalen welke bedrijven het openbaar vervoer, als trein en busverkeer, in de provincie mogen verzorgen.

De provincie Flevoland wil zich profileren als aantrekkelijke woonregio en heeft als doel banen te scheppen in toekomstgerichte clusters. Daar kan de PvdA Flevoland zich bij aansluiten. Mobiliteit is hierbij cruciaal. Jonge mensen trekken nu weg uit de provincie. Elders is het aantrekkelijker om te wonen en/of te werken. Een publieke ruimte met meer plek voor ontmoeting en beweging kan ervoor zorgen dat de kwaliteit van de leefomgeving verbetert. Zo hebben de jonge mensen die wegtrekken meer reden om hier te blijven wonen en is de provincie aantrekkelijk voor de gezinnen die de 100.000 woningen zullen betrekken. Hier maakt een duurzame en betrouwbare infrastructuur deel van uit.

Steeds meer mensen kiezen ervoor om elektrisch te gaan rijden. De provincie heeft daardoor de opdracht om de benodigde hoeveelheid laadpunten te inventariseren, het aanwijzen van locaties voor deze laadpunten en het inpassen hiervan op het elektriciteitsnet. Dit brengt de nodige aandachtspunten met zich mee.

De provincie zal volgens de PvdA Flevoland een ondersteunende rol moeten aannemen als het gaat om de uitrol van de publieke laadpunten voor elektrische voertuigen. Steeds meer mensen zien de urgentie om elektrisch te gaan rijden, uit duurzaamheidsoverwegingen of simpelweg omdat de benzine en dieselprijzen hoger zijn dan ooit tevoren. Dit vraagt voldoende ambtelijke capaciteit, zodat een duidelijk plan opgesteld kan worden. Hierdoor wordt het voor marktpartijen als netbeheerders voorspelbaarder wat van hen verwacht wordt en kunnen zij hier tijdig op inspelen.

Het is van belang voldoende laadpunten te realiseren, maar ook kwaliteit is hierbij van belang. Slim laden zal hierbij het uitgangspunt moeten zijn. Met slim laden worden de snelheid en het tijdstip van laden aangepast aan de ruimte op het lokale stroomnet. Zo wordt de schaarse ruimte op het bestaande elektriciteitsnet optimaal benut. De provincie kan hier eisen voor stellen in de regionale concessies. Het rijk heeft het voornemen uitgesproken om slim laden de norm te laten zijn per 2025, het is van belang dat de provincie hier dan ook op in speelt.

Het is een taak voor zowel de provincie als het rijk om laadvoorzieningen te organiseren, bijvoorbeeld op verzorgingsplaatsen. Het aantal elektrische vrachtwagens en bestelbussen is nu nog gering, maar dat zal binnen een aantal jaren snel veranderen. De nationale ambitie is dat in 2030 tenminste 250.000 bestelauto’s en 16.000 vrachtauto’s zero-emissie zijn. Voor de logistieke sector zijn zwaardere laadpalen vereist, wat nog meer zal vragen van ons elektriciteitsnet. De provincie zal dus in kaart moeten brengen waar de knelpunten liggen en waar zij dus moet acteren.

Openbaar vervoer

Nederland zit midden in een enorme mobiliteitstransitie. Binnen de Europese unie, als ook nationaal is afgesproken dat we in 2030 de uitstoot van CO2 hebben teruggebracht met minstens 55%. Dat maakt dat deze opgave ook grotendeels een taak is voor de verschillende provincies, waaronder Flevoland. Het openbaar vervoer zal een belangrijke rol (kunnen) spelen bij het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Als het gaat om mobiliteit en openbaar vervoer, dan valt er in Flevoland veel te winnen. Kijk bijvoorbeeld naar de huidige reistijden met het openbaar vervoer. In steden als Almere en Lelystad is dit geen probleem. Maar wie verder kijkt, ziet al snel dat dit veel beter kan. Door middel van de app Travel Time, is te zien hoe groot het bereik is met het openbaar vervoer binnen een bepaald tijdsbestek[1].

Op deze afbeelding is te zien dat het vanuit Emmeloord niet mogelijk is om binnen drie kwartier in een van de kernen en aan de andere kant van de Ketelbrug te komen. Dit terwijl bijvoorbeeld de reistijd Emmeloord-Lelystad met de auto ongeveer een half uur beslaat. Ook de reistijd van Swifterbant naar bijvoorbeeld Lelystad is met het openbaar vervoer dubbel zo lang als met de auto. Gebruik van openbaar vervoer zal betaalbaar en efficiënter moeten zijn om het aantrekkelijker te maken voor de bewoners van de provincie Flevoland. Dat betekent dat we van de vervoerders slimme maatregelen verwachten om de kleine kernen bereikbaar te houden zoals kleinere bussen of door “OV op maat” (mobilty as service).

Het openbaar vervoer heeft het tijdens de coronacrisis echter niet makkelijk gehad. Vervoersbedrijven hebben het ook nu nog moeilijk. Het aantal reizigers is nog steeds niet zoals voor de pandemie en ook zijn er personeelstekorten en dat heeft negatieve gevolgen voor de dienstregelingen.

Door corona zijn reizigerspatronen veranderd, maar de verwachting is wel dat het totaal aantal ov-gebruikers de komende jaren zal toenemen. Zo groeit bijvoorbeeld het aantal studenten en zullen er dus ook meer studenten gebruik gaan maken van het openbaar vervoer. Ook is nu al zichtbaar dat in de weekenden het openbaar vervoer populair is om een dagje mee weg te gaan.

Het is belangrijk om t.a.v. de ‘vangnetregeling’ goede afspraken met het rijk te maken zodat Flevoland aantrekkelijk openbaar vervoer kan bieden aan de bewoners en de gasten, wat weer bijdraagt aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze provincie. Bovendien is de trein onmisbaar om de klimaatdoelstellingen te halen.

Onze doelen:

  • Openbaar vervoer betaalbaar voor iedereen
  • De provincie Flevoland een voorloper laten zijn in verduurzaming, door kansen te bieden aan innovatieve projecten
  • Ambtelijke capaciteit voor de verduurzaming van de huidige infrastructuur uitbreiden
  • Duidelijke visie en/of meerjarenplan opstellen met betrekking tot publieke laadpunten en zwaardere laadpunten voor de logistieke sector binnen de provincie
  • Het voortouw nemen in het realiseren van een goed alternatief voor de auto, doormiddel van een betrouwbaar publiek vervoer
  • De Lelylijn is cruciaal bij het verbeteren van de verbinding tussen de Randstad en het Noorden. Daarnaast zal hierdoor de bereikbaarheid van de Noordoostpolder aanzienlijk verbeteren. En daarmee reistijden verkorten
  • Om te zorgen dat heel Nederland goed bereikbaar is en niemand gedwongen hoeft te verhuizen is goed openbaar vervoer essentieel. Daarom willen we stad en platteland goed met elkaar verbinden

[1] https://app.traveltime.com