Ons perspectief voor Flevoland; voor iedere Flevolander

Naar een productiever Flevoland

Nieuwe technologieën zijn het verdienvermogen van morgen. Flevoland heeft Nederland en de wereld echt iets te bieden. Flevoland heeft met haar voedselverwerkende industrie, logistiek, voertuigtechnologie, maakindustrie en bouw goede mogelijkheden om bij te dragen en geld te verdienen aan de grote transities waar Nederland voor staat. Deze clusters hebben een plek in de regio en zijn verbonden met het DNA van Flevoland.

Naar een inclusiever Flevoland

Een inclusieve samenleving betekent dat iedereen mee kan doen en dat iedereen gelijke kansen heeft. Gelijke kansen om je talent te ontplooien en om goed werk te hebben. Gelijke kansen op een goede gezondheid en om mee te delen in de welvaart. Wij kiezen voor een Flevoland waarin iedereen mee kan doen, ook bij verlies van baan, arbeidsongeschiktheid of pensioen.

Naar een adaptiever Flevoland

Door digitalisering en technologische ontwikkelingen en de verduurzaming van onze samenleving zullen veel banen veranderen of verdwijnen. Nieuwe banen zullen ontstaan. Het is belangrijk dat alle werkenden hier in mee kunnen. Flevoland kent echter nog geen permanente leercultuur en nog geen goede infrastructuur om mensen zich op tijd voor te laten bereiden op ander werk en hen daarnaartoe te begeleiden. Wij zetten in op een leven lang ontwikkelen in de kenniseconomie van morgen.

Naar een duurzamer Flevoland

Als het gaat om onze leefomgeving zijn drie onderwerpen cruciaal: de ruimtelijke inrichting van onze provincie, de overgang naar een klimaatneutrale samenleving en naar een circulaire economie. De verduurzaming van de landbouw, die al in gang is gezet in Flevoland, vraagt om verschillende maatregelen. Onze ambitie is deze verduurzaming door te zetten, en dan vooral gericht op de akkerbouw, tuinbouw, bosbouw en visserij. Zo kan strokenlandbouw de intensieve monoculturen van de traditionele landbouw vervangen, die tegen hun grenzen aanlopen door uitputting van de bodem, plantenziekten, sterfte van insecten die voor de bevruchting zorgden, enzovoorts.

Naar een ruimtelijk-inclusiever Flevoland

De ruimtelijke druk op Flevoland is enorm toegenomen en die toename zal doorzetten richting 2050. Wonen, natuur, economische & agrarische activiteiten, mobiliteit, water en de energietransitie concurreren om de vierkante meters. Flevoland staat op een nieuw kruispunt om onderscheidende keuzes te maken. Wij stellen hierbij kwalitatieve groei en brede welvaart voorop.

Naar een klimaat-neutraler Flevoland

Flevoland moet in 2050 klimaat-neutraal zijn en in 2030 ruim over de helft van de weg daarnaartoe. Wij onderschrijven de ambities uit de ‘Green Deal’ en de uitvoering van het Klimaatakkoord. Dat vraagt van zowel de overheden als het bedrijfsleven extra actie, waarbij de energietransitie ons ook veel werkgelegenheid kan opleveren.

Naar een meer circulair Flevoland

Om het uitputten van de aarde te stoppen zal de mensheid toe moeten naar het steeds hergebruiken van grondstoffen. Flevoland hoort qua circulariteit bij de koplopers. Door deze positie uit te bouwen hebben we meer duurzaamheidsimpact in Nederland en de wereld, investeren we in duurzaam verdienvermogen en worden we voor onze grondstoffen minder afhankelijk van andere regio’s en landen.