Ons perspectief voor Flevoland; voor iedere Flevolander

Als provincie zijn we partner van de 6 gemeenten en het waterschap. We gaan, samen met de Flevolandse gemeenten en het waterschap Zuiderzeeland, het gesprek met het rijk over de nationale en regionale opgaven voor Flevoland aan. De inzet is daarbij om te komen tot een duurzame wederkerige samenwerking, gericht op doorontwikkeling van Flevoland. Hierbij staat voorop dat er een goede balans ontstaat tussen ruimtelijke, economische en sociale ontwikkelingen. Of anders geformuleerd: een volwaardige, leefbare en duurzame ontwikkeling, waarbij (OV) bereikbaarheid, werkgelegenheid, goede en inspirerende voorzieningen op het culturele en sociaal-maatschappelijke vlak, ruimte voor natuur en kwaliteit van wonen als belangrijke uitgangspunten gelden. Dit is het (ook door de meerderheid van de Staten onderschreven) vertrekpunt om te komen tot die volwaardige samenwerking.

De regionale samenwerking, zoals opgebouwd onder de noemer ‘Samen Maken We Flevoland’ vormt de basis. Vanuit de 1-overheidsgedachte werken de 8 overheden als regio Flevoland samen als gelijkwaardige partners. Samen met het rijk maken we (breed, interdepartementaal) wederkerige afspraken over het realiseren van nationale en regionale opgaven. Dat moeten langjarige afspraken zijn waarbij de integrale opgaven centraal staan, lessen en ervaringen uit de praktijk worden meegewogen en ruimte wordt ingebouwd voor nadere uitwerking, tussentijdse bijstelling en eventuele herprioritering. Binnen de uit te werken aanpak zal ruimte moeten zijn voor experimenteren en het leren met nieuwe vormen van burgerbetrokkenheid, democratische verantwoording en legitimatie.

Als PvdA nemen we daarbij een heldere positie in: als we daadwerkelijk invulling willen geven aan de kreet “we stapelen geen stenen maar bouwen een samenleving”, zullen we daar wat aan moeten doen. Door na te denken over vitale steden en dorpen zoals we elders in dit programma beschrijven. Maar ook door verantwoording te nemen voor Flevoland als geheel. En dat betekent oog hebben voor het voorkomen van nieuwe scheidslijnen tussen stad en platteland. Maar ook het wegnemen van sociale ongelijkheid die structureel van aard is en leidt tot kansenongelijkheid in met name Almere en Lelystad is een onderwerp waar wij ons bij de voorziene groei van onze provincie niet bij neer mogen leggen. Samen met de gemeenten ligt hier een belangrijke taak vanuit Sociaal Democratisch perspectief. Daarbij nemen we goede nota van de Atlas van afgehaakt Nederland van René Cuperus en Josse de Voogd waarin de steeds grotere kloof tussen stad (metropool) en buitengebied geduid wordt. De Atlas maakt pijnlijk duidelijk waar dit toe heeft geleid. Door sterker te maken wat al sterk is, is wat al kwetsbaar was nog kwetsbaarder geworden.

Binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) werken de gemeenten Almere en Lelystad en de Provincie Flevoland al vele jaren intensief samen. De MRA is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 30 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Elke gemeente en deelregio brengt kwaliteiten in die het totaal versterken. De kracht van de MRA is de diversiteit, zowel economisch als stedelijk en landschappelijk. Juist door samen op te trekken kunnen we er voor zorgen dat we ook samen sterker worden.

De samenwerking met Regio Zwolle, de gemeenten Dronten, Urk en Noordoostpolder zijn actieve leden binnen deze samenwerking, krijgt eveneens steeds meer vorm. En dat is logisch. Flevoland heeft als het om regionale samenwerking gaat een unieke positie: de jongste provincie is gelegen in het hart van Nederland, tussen de MRA (eerste economie van Nederland) en de kracht van de Regio Zwolle (vierde economie van Nederland met vertakkingen naar de provincies Friesland, Groningen en Drenthe).
Richting de Veluwe is de samenwerking intensiever dan voorheen. Bij de ontwikkeling van de Gebiedsagenda Ermelo Harderwijk Zeewolde zijn de provincies Gelderland en Flevoland nauw betrokken. Met de noordelijke provincies werken we samen aan het Deltaplan Noordelijk Nederland en met regio Utrecht zijn eveneens ontwikkelingen gaande. Je ziet in alle richtingen de noodzaak groeien om effectief krachten te bundelen of op z’n minst zaken goed af te stemmen.

De combinatie van samenwerkingsgebieden is uniek en moeten we benutten. Dat is geen verdeelde provincie, dat is een supersterke uitgangspositie als verbindende schakel.