Ons perspectief voor Flevoland; voor iedere Flevolander

“Wij mensen zijn afhankelijk van de natuur. Voor de lucht die we ademen, het water dat we drinken, het voedsel dat we eten – voor ons leven. De klimaatcrisis en afnemende soortenrijkdom bedreigen de feitelijke grondslagen van ons bestaan op aarde. Natuurherstel biedt ons blijvend schone lucht, water en voedsel en beschermt ons tegen de ergste gevolgen van de klimaatverandering.”
Frans Timmermans, Eurocommissaris

De druk op het landelijk gebied en binnen de steden in onze provincie neemt steeds meer toe. Er spelen veel vraagstukken waarbij de belangen soms tegengesteld zijn. Dan gaat het bijvoorbeeld om de stikstofneerslag, klimaatadaptatie en -verandering, duurzaamheid, biodiversiteit en de kwaliteit van het drink- en oppervlaktewater. Maar tegelijkertijd willen we de woningnood oplossen, zien we een toename in het transport en is de agro-industrie belangrijk voor de voedselproductie. Een voedselproductie waarvan overigens 70% wordt geëxporteerd en niet nodig is voor de voedselvoorziening in Nederland. We zullen forse stappen moeten zetten om de aarde leefbaar te houden voor toekomstige generaties. De -soms tegenstrijdige- belangen vragen om een zorgvuldige afweging waarbij mens en natuur beiden belangrijk zijn. En ja, dit zal voor veel mensen ongemak opleveren en soms zelfs pijn doen maar het is aan de overheid om dit zoveel mogelijk te compenseren.

Zeker de opgave met betrekking tot stikstofneerslag is urgent: in 2025 (ervan uitgaande dat de regels niet worden gewijzigd) moet deze in 40% van de Nederlandse natuurgebieden onder de kritische grenswaarde liggen en in 2030 moet dit gelden voor 74% van de beschermde natuur. Dit vraagt om een gebalanceerde en vooral breed gedragen aanpak binnen de gestelde wettelijke grenzen waarbij de verschillende overheden (rijk, provincie, gemeente) nauw moeten samenwerken, iedereen een bijdrage levert en de rekening eerlijk wordt verdeeld.

Het realiseren van de klimaatdoelen heeft onmiskenbaar gevolgen voor de toekomst van de landbouw, tuinbouw en veeteelt en de brede welvaart in de provincie. Daarnaast vragen ook de andere opgaven zoals energietransitie, woningbouw, infrastructuur, economische ontwikkeling en bereikbaarheid aandacht.
Het gezamenlijk belang van al deze vraagstukken vraagt om een integrale -gebiedsgerichte- aanpak met een sterke regie van rijk en provincie. Het rijk wil met het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) met een transitiefonds van € 25 miljard tot 2035 de vraagstukken in de landbouw en natuur gaan aanpakken. Medio 2023 moet de provincie een regionaal gebiedsplan hebben opgesteld met projecten en maatregelen die bijdragen aan beperking van de agrarische productie.

De landbouwsector is één van de pijlers van de economie in Flevoland. Deze sector staat echter onder druk. In de komende periode zal het dé uitdaging worden om de landbouwsector om te vormen naar een duurzame en toekomstbestendige bedrijfstak. Voor de PvdA geldt dat dit gebeurt met respect en begrip voor alle betrokken partijen zonder daarbij echter de uiteindelijke lokale en landelijke doelstellingen uit het oog te verliezen: de kwaliteit van de natuur in Flevoland en in geheel Nederland. Uiteindelijk moet dit leiden tot een leefbare wereld voor de vele generaties na ons.