Ons perspectief voor Flevoland; voor iedere Flevolander

“Toen en toekomst, traditie en technologie liggen meer dan ooit in elkaars verlengde. Niet ‘fast forward’ dus, maar ‘past forward’!”
Joks Janssen, Het Financieel Dagblad, 2022

De Flevolandse dorpen en steden zijn door de jaren heen gegroeid van geplande pioniersgemeenschappen tot volwassen samenlevingen met een eigen identiteit. Volwassen, maar niet uitgegroeid. Flevoland staat namelijk op de drempel van een volgende groeifase. En ook deze keer dient dat het belang van heel Nederland. Flevoland kan een bijdrage leveren aan het oplossen van diverse nationale vraagstukken. Het gaat om vraagstukken op het gebied van bouwen en wonen, van landbouw en voedselzekerheid, van klimaat en energie, van fysieke en sociale veiligheid, van mobiliteit en bereikbaarheid, van natuur en milieu. Ontwikkelingen die allemaal gevolgen hebben voor het leven in onze provincie. De provincie heeft hierbij een belangrijke rol om het evenwicht te bewaken in deze volgende groeispurt. Zeker als we kijken naar de veranderde rol van de provincies zoals we die in het voorafgaande hoofdstuk beschreven. In dit hoofdstuk (met een verdere uitwerking in de volgende hoofdstukken) laten we zien hoe de PvdA denkt dat de provincie die rol in moet vullen.

Flevoland is niet meer het onbeschreven blad dat het was. Er wonen, werken, leven zo’n 430.000 mensen in bijna 175.000 woningen. Er zijn plannen om er wel 140.000 woningen bij te bouwen. Bijna een verdubbeling dus! Met de daarbij behorende infrastructuur, werklocaties en mogelijkheden voor recreatie en ontspanning. Daarnaast wordt begerig naar Flevoland gekeken als oplossing voor het benodigde landbouwareaal, voor de bossenstrategie, voor het natuurherstel, voor wat eigenlijk niet? Dat vraagt om een doelgerichte visie op de doorontwikkeling van Flevoland. Hierbij staat voorop dat er een goede balans tussen ruimtelijke, economische en sociale ontwikkelingen moet zijn. Of anders geformuleerd: een volwaardige, leefbare en duurzame ontwikkeling, waarbij (OV) bereikbaarheid, werkgelegenheid, goede en inspirerende voorzieningen op het culturele en sociaal-maatschappelijke vlak, ruimte voor natuur en kwaliteit van wonen als belangrijke uitgangspunten gelden. Dat vraagt om aandacht voor hoe mensen in Flevoland een goed bestaan kunnen hebben. Of eigenlijk, hoe iedere Flevolander een goed bestaan kan hebben. Hoe iedere Flevolander kan profiteren van de groeispurt die Flevoland door gaat maken. Hoe we de slogan ‘we bouwen geen woningen maar een samenleving’ echt vorm en inhoud kunnen geven. De PvdA Flevoland wil werken aan een toekomstgerichte samenleving waarin mensen weer centraal staan!

Voor de mensen in Flevoland werken we actief aan bestaanszekerheid, kansengelijkheid en een gezond leven. Daarbij hebben en houden we oog voor onze kwetsbare inwoners. We streven in heel Flevoland naar een veerkrachtige leefomgeving bestaande uit bruisende vitale kernen in dorpen en steden waarin mensen in harmonie met elkaar kunnen samenleven. Onderdeel van een vitale samenleving is een toekomstbestendige economie waar mensen voldoende geld kunnen verdienen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien en waar men zichzelf kan ontplooien en ontwikkelen. Binnen deze ambitie om verder te bouwen aan de Flevolandse samenleving is er ruimte voor groei van de steden en dorpen om zo bij te dragen aan de oplossing van het nationale woningtekort. Maar Flevoland groeit niet om te groeien! Groei is een middel en geen doel op zich. Het uitbreiden van de woonvoorraad gaat dus hand in hand met de zorg voor bereikbaarheid, kwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid. Kwalitatieve groei en brede welvaart zijn voor de PvdA Flevoland kernbegrippen bij deze doorontwikkeling.

Brede welvaart omvat alles wat mensen van waarde vinden. Naast materiële welvaart gaat het ook om zaken als gezondheid, onderwijs, milieu en leefomgeving, sociale cohesie, persoonlijke ontplooiing en (on)veiligheid. Bovendien betreft het niet alleen de kwaliteit van leven in het ‘hier en nu’, maar ook de effecten van onze manier van leven op het welzijn van mensen ‘elders’ (buiten de regio) en ‘later’ (toekomstige generaties). Het dagelijks leven speelt zich grotendeels op regionaal niveau af. Waar mensen wonen en wat die regio te bieden heeft aan bijvoorbeeld werk, scholen, woningen maar ook de kwaliteit van de leefomgeving is daarom van groot belang voor hun welbevinden. De regio is daarmee essentieel voor een beleid gericht op het verbeteren van de brede welvaart. Omdat niet overal dezelfde “type” mensen wonen en de leefomgeving in elke regio anders is, verschillen de opgaven regionaal en dus ook binnen Flevoland. Maar een vitale samenleving heeft in ieder geval een goede economie nodig die in banen en verdienvermogen voorziet. Op dit moment is Flevoland hiervoor nog te afhankelijk van omliggende regio’s.

De PvdA Flevoland wil de verhouding tussen inwoners en banen in de regio beter in balans brengen, met economische groei gericht op duurzaamheid. De basis daarvoor ligt er al in Flevoland. De regio beschikt over verschillende sterke economische clusters in de landbouw, de voedselverwerkende industrie, logistiek, voertuigtechnologie, maakindustrie, ICT en bouw. Door deze clusters verder te ontwikkelen en met elkaar te verbinden, worden zij het ‘motorblok’ van de Flevolandse economie waarin elk cluster als een cilinder bijdraagt aan brede welvaart. De clusters liggen midden in Nederland. Innovaties en kennis opgedaan in Flevoland worden makkelijk verspreid door heel Nederland. Andersom sluit Flevoland gemakkelijk aan bij aanpalende clusters in de rest van het land. Toen en toekomst, traditie en technologie liggen kortom in elkaars verlengde.