Ons perspectief voor Flevoland; voor iedere Flevolander

Flevoland is een unieke provincie in Nederland. De provincie is recent door mensen gemaakt en ontworpen. Vrijwel alles wat je ziet is door mensen gecreëerd. Tegelijkertijd laten wij de natuur ook zijn eigen gang gaan en dat geeft het unieke karakter aan de het Flevolands polderlandschap en natuur. De provincie is verantwoordelijk voor het natuurbeleid. De basis vormen de Natura-2000 gebieden en het Natuurnetwerk Nederland. Het Natuurnetwerk moet de bestaande en nieuwe natuurgebieden met elkaar verbinden en inpassen in het omringende agrarisch gebied. De provincie zorgt samen met de terreinbeheerders voor bescherming, beheer en kwaliteitsverbetering van de natuurwaarden. Daarbij dient ook de verbinding te worden gelegd van het Natuurnetwerk met de steden in Flevoland. Natuur dient niet alleen beschermd te worden maar ook te worden beleefd. Uitgangspunt hierbij is de instandhouding en bevordering van het groenblauwe karakter van Flevoland en de natuurgebieden als Nationaal Park Nieuw Land (waarvan de Lepelaarplassen, Oostvaardersplassen, Markermeer en Marker Wadden deel uitmaken) alsmede Natuurpark Lelystad en de uitgestrekte bossen in Flevoland.

Naast het stikstofbeleid is het voor het behoud van de unieke natuur in de provincie van groot belang dat de biodiversiteit wordt gestimuleerd. Biodiversiteit is de variatie van dier- en plantensoorten in een gebied. De biodiversiteit van Flevoland zit niet alleen in de natuurgebieden. Veel dier- en plantensoorten leven in de steden, dorpen en in het agrarisch gebied. Zonder biodiversiteit is een bloeiende en gezonde natuur niet mogelijk. Daarom is ook in 2022 op initiatief van Provinciale Staten het programma Flevoland Natuurinclusief uitgewerkt. Het doel hiervan is natuur en biodiversiteit als uitgangspunt te nemen bij de verdere ontwikkeling van alle beleidsthema’s binnen Flevoland. Op die manier wordt daadwerkelijk werk gemaakt van een gezonde natuur.

In het nieuwe beheerplan voor de Oostvaardersplassen is het doel om een halfopen landschap te creëren, met naast open water en grasland voldoende riet, struwelen en ruigtes om de Natura 2000-doelen te borgen en de biodiversiteit te verhogen. Uitgangspunt is het behouden en verbeteren van het leefgebied van 31 vogelsoorten die afhankelijk zijn van het uitgestrekte wetland. Daarom wordt gewerkt aan de ‘reset’ van het moeras, zodat er een groter, vitaler broed- en foerageergebied ontstaat voor een groot aantal moerasvogels. Ook worden stukken van het grasland natter gemaakt en investeert Staatsbosbeheer meer in beschutting. Om de landschappelijke variatie te realiseren, stuurt Staatsbosbeheer op de aantallen grazers in het gebied en breidt de mogelijkheden voor bezoekers om de natuur te beleven uit.

Onze doelen:

  • Wij zetten zoveel mogelijk in op een samenwerking met gemeenten, waterschappen maar ook met de landbouwbedrijven om het natuurbeheer uit te voeren en boeren een toekomstperspectief te bieden
  • Wij geven steun aan boeren die overstappen op een duurzame vorm van landbouw waarbij het gebruik van kunstmest, pesticiden en krachtvoer zoveel mogelijk wordt beperkt waardoor de biodiversiteit en bodem weer tot leven komen
  • Nationaal Park Nieuw Land, Oostvaardersplassen en Marker Wadden zien wij als een belangrijke toeristische waarde. De poortgebieden (inclusief het gebied rondom het gemaal Blocq van Kuffeler) die de toegang bieden worden verder ontwikkeld om optimale bereikbaarheid te bieden. Daarbij is het uitgangspunt dat recreatief gebruik en natuurwaarden altijd met elkaar in evenwicht dienen te zijn
  • In het nieuwe beleid voor de Oostvaardersplassen zijn de maximale aantallen grazers afgestemd op de gewenste ontwikkeling van landschap en biodiversiteit. Dat betekent dat de aantallen dieren, net als in andere natuurgebieden in Nederland, op peil worden gehouden door verplaatsen van boventallige dieren naar andere gebieden, of -als dat niet mogelijk is- door afschot. Om de omvang van de kuddes vast te stellen, voeren we jaarlijks helikoptertellingen uit
  • Wij zijn geen voorstander van de vestiging van een overslagterminal (of vergelijkbaar) bij het gemaal Blocq van Kuffeler
  • Wij staan achter het uitgangspunt dat het beschermen van de natuur en het versterken van de biodiversiteit het uitgangspunt zijn bij de overige beleidsthema’s in Flevoland
  • Wij bevorderen de biodiversiteit door het stimuleren van de vergroening van de gebouwde omgeving (met name als dit vastgoed van de provincie betreft) en een restrictief maaibeleid
  • Dumping van afval in de natuur wordt keihard aangepakt
  • De wijk Oosterwold in Almere is opgezet als een groene wijk met stadslandbouw, dit draagt bij aan de biodiversiteit. Daarom willen wij dat fase 2 op een vergelijkbare manier wordt gerealiseerd, waarbij geleerd van fase 1 en meer aandacht wordt besteed aan Sociale Woningbouw