Ons perspectief voor Flevoland; voor iedere Flevolander

In het coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV is een grote opgave opgenomen ten aanzien van de reductie van stikstofneerslag. De Tweede Kamer heeft zich in meerderheid achter deze plannen geschaard. Voor Flevoland betekent dit een reductie van de neerslag met 24%. Zonder deze reductie zal het erg moeilijk worden om vergunningen te verkrijgen voor woningbouw, alle vormen van bedrijvigheid, vervoer en landbouw. Naast deze praktische problemen is bevordering van de biodiversiteit de belangrijkste doelstelling binnen de stikstofopgave. De ‘vergrassing’ van natuurgebied lijkt mooi maar leidt in veel gevallen tot een eenzijdige flora met alle negatieve gevolgen voor de fauna. Een gezonde natuur is belangrijk voor ons drinkwater, schone lucht, bestuiving en voor recreatie; een gezonde natuur levert een betere leefomgeving op voor mens en dier.

De agrosector is voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de neerslag van stikstof door de productie van ammoniak. Om tot een reductie te komen binnen de agrosector is gebleken dat louter technische oplossingen als luchtwassers en moderne stalvloeren niet voldoende bijdragen aan de oplossing. Voor de PvdA staat voorop dat stikstof in de vorm van ammoniak die niet wordt geproduceerd een betere oplossing is dan technische hulpmiddelen die pogen deze uitstoot te reduceren.

Dat zeggende betekent dit dat verkleining van de veestapel onontkoombaar is waarbij vooral moet worden gekeken naar de grootste uitstoters. Dit vraagt een gebied gebonden aanpak waarin met respect en in overleg met eenieder gekeken wordt welke oplossingen denkbaar zijn. Wie wil stoppen en wat doen we met de vrijkomende grond. Bestemmen we die voor woningbouw, natuur, akkerbouw, zonnevelden of voor………..? Door inkrimping van de veestapel dient de landbouwsector weer beter in balans te worden gebracht.

Daarnaast dient de provincie de omslag naar een natuur inclusieve kringlooplandbouw zoveel mogelijk te stimuleren en te ondersteunen. Dat is mogelijk, we kennen al veel voorbeelden in Flevoland van biologische boeren die op een natuur inclusieve manier hun bedrijf voeren. Vanuit het transitiefonds dient hierbij ondersteuning te worden gegeven. Naast stikstofreductie moet dit ook leiden tot een verbetering van het dierenwelzijn door een meer diervriendelijke benadering.

Ook voor de industrie zullen de stikstofnormen leidend moeten zijn. De manier waarop we produceren met hergebruik van grondstoffen en zonder afval en met gebruik van zoveel mogelijk groene energie leidt tot minder uitstoot van schadelijke stoffen. De provincie kan ook hier een stimulerende en faciliterende rol spelen. Verlaging van de maximum snelheid op provinciale wegen van 100 naar 80 km/u vinden we in het kader van de stikstofreductie geen effectieve maatregel.

Onze doelen:

  • Wij zijn voorstander van het terugdringen van de stikstofuitstoot. We doen dat integraal en gebiedsgericht. Een belangrijk instrument daarbij is vermindering en verkleining van de veestapel door middel van een actief uitkoopbeleid. Wij gaan daartoe met boeren in gesprek om hen zoveel mogelijk duidelijkheid en bestaansrecht te bieden binnen de gestelde doelstellingen
  • Bij verkleining en uitkoop dient als eerste te worden gekeken naar de grote uitstoters
  • Wij ondersteunen, faciliteren (ook financieel) én regisseren de omslag naar een natuur-inclusieve landbouw (biologisch boeren) met minder gebruik van krachtvoer en bieden zo de boeren een perspectief op een eerlijke boterham
  • Wij ondersteunen en faciliteren het hergebruik van grondstoffen en gebruik van groene energie om zo te komen tot minder uitstoot van schadelijke stoffen in de industrie
  • Wij scharen ons achter de doelstelling van een reductie van de schadelijke neerslag met 24% uiterlijk 2030
  • De stikstofreductie zien wij als een onderdeel van een breder nationaal natuurbeleid; bevordering van een gezonde natuur is de doelstelling, niet alleen de stikstofreductie op zich
  • De European Green Deal en de Klimaatwet worden leidend voor de duurzame agenda van Flevoland, We willen de uitstoot van broeikasgassen tegengaan, meer duurzame energie, minder vervuiling door plastic en meer bomen
  • We ontzien landbouw- en natuurgronden zoveel mogelijk en stimuleren wind op zee en zon op daken (waaronder de vele platte daken van scholen). We willen de Regionale Energie Strategieën landelijk blijven ondersteunen
  • De provinciale overheid geeft zelf het goede voorbeeld en loopt voorop bij het duurzaam, circulair en sociaal inkopen van diensten en producten