Ons perspectief voor Flevoland; voor iedere Flevolander

Goede zorg.

De samenleving van Flevoland is gezond, welvarend en betrokken; iedereen doet mee en hoort erbij. De PvdA vindt het van belang dat de provincie een zorglandschap en aanbod faciliteert dat past bij de behoeften en mogelijkheden van Flevoland in 2030 en daarna, waarbij bereikbaarheid en betaalbaarheid hand in hand gaan. Daarom is het van belang om te werken aan een stevige zorginfrastructuur en een zorgaanbod dat past bij de behoeften en mogelijkheden van Flevoland(ers) in 2030 en daarna. Zorg dient voor iedereen bereikbaar en betaalbaar te zijn. De zorgtafel Flevoland levert hiervoor belangrijke input en is een waardevol vehikel gebleken om de ambitie van de provincie vorm te geven.

Maar daarmee alleen zijn we er niet. Door het omvallen van een aantal ziekenhuizen zijn we in Flevoland “gedwongen” om naar een nieuwe toekomstbestendige infrastructuur in de zorg te kijken. Dat doen we samen aan de zorgtafel en als het aan de PvdA ligt pakt de provincie daar een leidende rol in. Door het gedachtengoed van positieve gezondheid te omarmen en in te zetten op preventie verbeteren we de leefomstandigheden van Flevolanders. Om met het motto van het programma WEL[1] te spreken: “Iedereen gezond en gelukkig, ongeacht wie je bent en wat je kunt… wie wil dat niet?”

Met de groei van Flevoland groeit ook de zorgvraag. Tegelijkertijd is die zorg een kans, een kans om het voorzieningenniveau op peil te brengen en zowel de eerste als tweedelijns gezondheidszorg te versterken. Daar wil de PvdA zich graag voor inzetten.

Onze doelen:

 • Werken aan een leefomgeving die toekomstbestendig is, met oog voor kwetsbaardere inwoners in onze provincie. Kansengelijkheid, bestaanszekerheid en vitaliteit zijn hierbij leidend
 • Specialistische zorg naar de provincie brengen
 • Uitbreiden van het (hoger)onderwijs, door middel van kenniscentra en faculteiten gebaseerd op lokale kennis. Bijvoorbeeld in de innovatie van de (circulaire) landbouw en techniek
 • Samenwerking in de zorg bleek de sleutel tot het opvangen van de eerste coronagolf. Dat was het geval voor de ziekenhuiszorg, maar die les geldt breder. We continueren daarom de aanpak veerkrachtige en gezonde inwoners via het platvorm WEL en Toekomstbestendige gezondheidszorg via het platform Zorgtafel

Onderwijs.

Een goede kennisinfrastructuur kenmerkt zich door een verscheidenheid aan instellingen en organisaties gericht op kennisontwikkeling, kennisverspreiding en kennistoepassing. Onderwijsinstellingen zijn hiervoor de basis. In Flevoland is het basis- en praktijkonderwijs goed vertegenwoordigd, al staat de kwaliteit van het onderwijs (ondermeer door het tekort aan leerkrachten/docenten) onder druk. In mindere mate is er in Flevoland hoger en universitair onderwijs aanwezig – uitgezonderd op het gebied van agro & food. Hierdoor trekken jongeren die een HBO of universitaire opleiding willen volgen weg uit de regio met de kans dat ze niet meer terugkomen. Dat terwijl juist deze opgeleide jongeren nodig zijn om de verschillende clusters in Flevoland verder te laten groeien. Hier ligt een opgave in het versterken van de kennisinfrastructuur in Flevoland, om de beroepsbevolking op te leiden voor nieuwe ontwikkelingen en technologieën. De kansen daarvoor zitten in het koppelen van technische opleidingen in het middelbaar en hoger onderwijs met de innovatieve clusters in de regio. Te denken valt aan opleidingen die bijvoorbeeld aansluiten op de circulaire bouw, het bouwen van windmolens in de maakindustrie, de hoogtechnologische akkerbouw of data-technologieën. Daarvoor is niet één universiteit of hogeschool nodig, maar een verzameling aan specifieke opleidingsinstituten. De PvdA wil zich sterk maken voor het in Flevoland realiseren van hoofdvestigingen voor MBO en HBO en dependances van universiteiten, die aansluiten op de economische clusters in de regio. Op deze wijze ontstaat een goed geschoolde pool aan arbeidskrachten op alle opleidingsniveaus, die in de economische clusters aan de slag kunnen en zich binden aan de regio.

Onze doelen:

 • Uitbreiden van het (hoger)onderwijs, door middel van kenniscentra en faculteiten gebaseerd op lokale kennis. Bijvoorbeeld in de innovatie van de (circulaire) landbouw en techniek
 • Het lerarentekort is een bedreiging voor het onderwijs. Omdat de tekorten vaak groter zijn op plekken met meer kans op leerachterstanden, zorgen de tekorten voor meer ongelijkheid. Daarom investeren wij in een sectortafel Onderwijs onder regie van het Regionaal Werkbedrijf

Toegankelijke cultuur.

Kunst en cultuur lopen in Flevoland achter ten opzichte van andere provincies. We hebben geen beeldbepalend museum. De PvdA is voorstander van een museum passend bij onze omvang en dat ook daadwerkelijk iets toevoegt. Een koppeling aan de voor onze provincie zo kenmerkende en gewaardeerde landschapskunst ligt daarbij voor de hand. Tegelijkertijd moeten we daarbij wel de betaalbaarheid in het oog houden.
Er is in Flevoland geen concertzaal te vinden. Dat is jammer, ook als het gaat om het stimuleren van de amateurkunst. Wij vinden dat de provincie zich in zou moeten zetten om samen met een van de gemeenten er een te realiseren. Bijvoorbeeld in de nieuw te ontwikkelen wijk Pampus, als aanjager van de ontwikkeling. En wat te denken om samen met Flevolandse -en andere- beeldende kunstenaars een beeldenpark toe te voegen aan het Oostvaardersveld? Cultuur is volgens velen de basis van de samenleving. Dit moet dan dus ook meer aanwezig zijn in de provincie. We zijn inmiddels internationaal bekend met onze Landschapskunst. Maar die moet toegankelijker worden voor alle Flevolanders. En de PvdA verwelkomt nieuwe initiatieven op dit gebied. Ook erfgoed kan een grotere rol spelen door op meerdere plaatsen hier aandacht aan te besteden. Of zoals Eva Vriend dat zo treffend zegt in de uitzending van radio 1 op 27/10 jongstleden:

“We hebben te weinig aandacht voor het behoud van Flevolands Erfgoed, wellicht omdat in onze jonge provincie het historisch besef nog wat minder ontwikkeld is.”

De doorontwikkeling van ons eigen provinciaal museum Batavialand, inclusief het op het land plaatsen van de Batavia zou wat ons betreft de komende periode gerealiseerd moeten kunnen worden.

Flevoland is een voortrekker op het vlak van cultuureducatie. Via het programma Cultuureducatie met Kwaliteit werken scholen en culturele instellingen in Flevoland samen om kunst en cultuur een vast onderdeel van het lesprogramma te maken. Doordat leerlingen in aanraking komen met verschillende vormen zoals muziek, dans, beeldende kunst, theater, hiphop en erfgoed leren ze om hun creatieve en culturele vaardigheden te ontwikkelen en ook persoonlijk en in sociaal opzicht te groeien. Hiermee stimuleren we de verbeeldingskracht, het waarnemingsvermogen en de communicatieve vaardigheden van leerlingen.

Bedrijven als Cultuurbedrijf Noordoostpolder in Emmeloord (maar onder anderen ook: De Meerpaal en De Kubus) zouden daarom moeten worden gesteund. Bij Cultuurbedrijf Noordoostpolder volgen wekelijks circa 1200 leerlingen lessen muziek, dans, drama en beeldend. Dergelijke bedrijven moeten (bijvoorbeeld financieel) worden gestimuleerd om diensten aan te bieden aan mensen die dit zelf niet kunnen betalen. Om zo kunst en cultuur toegankelijk te maken voor eenieder[2].

Onze doelen:

 • Kansen bieden aan culturele initiatieven binnen de provincie
 • Voortrekker zijn op het gebied van cultuureducatie
 • We versterken de samenwerking met landelijk opererende organisaties zoals Mee.nl, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Sportkracht 12, NOC*NSF, Fonds Gehandicaptensport, Ouderenfonds en Stichting Life Goals
 • We ondersteunen de culturele en creatieve sector en besteden structureel meer geld om de problemen die er ook voor de coronacrisis al waren op te lossen. Dat doen we door extra investeringen in de culturele en creatieve infrastructuur via het rijk, maar ook via de provincie

Sport

In een inclusieve samenleving moet ook sport toegankelijk zijn voor iedereen. Sporten is gezond voor geest en lichaam. Daarnaast dient sport als een ontmoetingsplek voor allerlei mensen. Vandaar ook dat als het aan de PvdA ligt de provincie blijft inzetten op het ondersteunen van (grootschalige) sportevenementen. Het geeft mensen een plek in de maatschappij. Dat geldt zeker voor het faciliteren van sporten voor en door mensen met een beperking. Daar waar gemeenten daar onvoldoende aan toe komen ligt hier volgens de PvdA ook voor de provincie een taak.

Onze doelen:

 • Openbare sportfaciliteiten stimuleren

[1] WEL (https://www.welinflevoland.nl) is de plek voor nieuws, kennis en inspiratie over positieve gezondheid.

[2] In de andere gemeenten in Flevoland loopt dit via het Jeugdfonds Sport & Cultuur.