Ons perspectief voor Flevoland; voor iedere Flevolander

Het Bruto Binnenlands Product (BBP) vertelt ons alles, behalve wat ons leven de moeite waard maakt. En toch zijn we er de hele dag druk mee. Koopkrachtplaatjes. Economische groei. Of, zoals minister Kaag brede welvaart onlangs meende te moeten definiëren: ‘economische stabiliteit gedurende fluctuaties’.

“Maar brede welvaart gaat over zo veel meer dan dat. Over een fijne wijk. Over een thuis in een ingewikkelde wereld. Over een school waar je kinderen met plezier naartoe fietsen. Over de vrijheid om jezelf te zijn. Samen met anderen. Over schone lucht. Over natuur dichtbij.”
Esther Mirjam Sent, co-referaat Banning-lezing, 2022

Brede welvaart gaat over ‘people, planet, profit’. Welvaart heeft naast de financieel-economische dimensie, ook een sociaal-maatschappelijke en ecologische dimensie. Een toename van het bruto nationaal product (BNP) betekent niet automatisch dat iedereen ook beter af is en gezonder wordt en ook niet dat de kwaliteit van de leefomgeving (natuur en milieu) verbetert. Integendeel: economische groei zal negatieve effecten hebben als die groei niet in balans is met de sociale en ecologische dimensies. Het streven naar brede welvaart betekent continu zoeken naar wegen om de economische, sociale en ecologische dimensies te integreren en in balans te brengen. Daarbij gaat het niet alleen over ‘hier en nu’, maar ook over ‘elders en later’. Van brede welvaartsgroei is sprake als positieve effecten op de ene dimensie niet negatief uitpakken voor andere dimensies, andere landen of komende generaties.

Flevoland is ervoor gemaakt. Om plezierig in te wonen en te werken, om voedsel te produceren en om te ontspannen. Brede welvaart en kwalitatieve groei bevorderen, in Flevoland kunnen we dat. We hebben immers bewezen pionierskwaliteiten te bezitten. De gemeenschappen, gebouwd vanuit een sterke pioniersmentaliteit, zijn uitgegroeid tot samenlevingen met mensen die gebonden zijn aan de regio. Daarbij lag de focus op groei. Maar het is tijd voor een nieuw perspectief. Een perspectief waar het systeem niet meer primair gericht is op economische groei, maar waarbij de gezondheid en het welbevinden van mensen voorop staat. Groei is dus geen doel op zichzelf maar een middel voor de verdere ontplooiing en ontwikkeling naar een volwaardig Flevoland, waarbij we ook onze reeds bewezen pionierskwaliteiten verder kunnen inzetten ten behoeve van het welbevinden van mensen.

De PvdA Flevoland neemt regio-specifieke maatschappelijke opgaven als uitgangspunt. Wij kijken naar factoren als kwaliteit van wonen, werken, recreëren, veiligheid, natuur en milieu én sociale samenhang. Het is die brede benadering waar de PvdA Flevoland voor staat en gaat. In het verleden, het heden én de toekomst. ‘Past forward’, dus!