Ons perspectief voor Flevoland; voor iedere Flevolander

Het bevorderen van ‘brede welvaart’ en ‘kwalitatieve groei’ in Flevoland vraagt steeds meer om specifiek op Flevoland toegesneden beleid. Met het begrip ‘brede welvaart’ bieden we tegenwicht aan het klassieke welvaartsdenken: als het BBP stijgt, dan hebben we het goed. Het wordt namelijk steeds duidelijker dat BBP-groei ook schaduwzijden kent in sociale en ecologische zin. Stikstofuitstoot, klimaatverandering, ongunstige arbeidsomstandigheden, energiearmoede: het zijn de negatieve effecten van deze oude groeistrategie.

Brede welvaart klinkt misschien wat abstract, maar het gaat over hele basale vragen die leven bij mensen. Woon ik een beetje prettig en veilig? Hoe zit het met de toekomst van mijn kinderen? Kan ik de rekeningen allemaal nog wel betalen? Komt het wel goed met de klimaatverandering? Maar ook: heb ik een baan met kansen voor ontwikkeling?

Ons welzijn en welbevinden worden sterk bepaald door waar en hoe we wonen en door de mogelijkheden die onze directe omgeving biedt voor werk, school, ontspanning en sociale interactie. Om brede welvaart tot stand te brengen en de kwaliteit van leven én van de leefomgeving te bevorderen is een toekomstbestendige (dat wil zeggen sterke, sociale en duurzame) Flevolandse economie dan ook een randvoorwaarde.

De uitdagingen waar we de komende tijd voor staan

Verhoging van ‘brede welvaart’ vraagt om een grotere verander- en innovatiekracht, meer inclusiviteit door gelijkere kansen en eerlijker delen en een duurzamer werk- en leefklimaat nu en in de toekomst. Dit zijn drie samenhangende pijlers, een integrale aanpak is noodzakelijk; één van de drie kan niet zonder beide anderen.

In Flevoland moeten we allereerst ons verdienvermogen structureel versterken. De economische groei die voor Flevoland wordt voorzien is te laag om onze collectieve lasten (voor onderwijs, zorg, politie, defensie) te kunnen betalen en iets extra’s in de portemonnee over te houden. Daarom willen we kansrijke economische ontwikkelingen, om te veranderen en te innoveren, verzilveren.

Vervolgens moeten we de kansen van de digitale en technologische revolutie pakken. Er is sprake van een stortvloed aan nieuwe technologieën die nieuwe kansen bieden. Slechts de helft van de beroepsbevolking is digi-vaardig en er wordt te weinig gekozen voor exacte en technische opleidingen. Dat moet en kan beter in Flevoland.

Van belang is ook dat we de sociale uitdaging aangaan. De welvaartsgroei van de afgelopen decennia heeft niet iedereen bereikt en onze samenleving is minder inclusief geworden. Scheidslijnen in de samenleving naar opleidingsniveau worden groter. Problemen van mensen aan de basis van de samenleving stapelen zich op. Kansenongelijkheid neemt toe. Dat willen we in Flevoland een halt toeroepen.

Te veel mensen ervaren niet langer dezelfde kansen op structureel waardevol werk, inkomensontwikkeling, pensioenopbouw en huisvesting. Eén op de vijf huishoudens heeft problematische schulden, er is een groot verschil in gezondheid tussen verschillende groepen en maar liefst 2,5 miljoen Nederlanders zijn laaggeletterd. In Flevoland vinden we dat onacceptabel.

Tenslotte is het circulair maken van onze economie een volgend doel. De aarde warmt op en de mensheid put de aarde uit met serieuze gevolgen voor de leefbaarheid van de aarde voor toekomstige generaties. Nederland bungelt onderaan vele ranglijstjes. Klimaatverandering en de uitputting van aardse grondstoffen vereisen een transformatie in de wereld van energie, mobiliteit, voedselvoorziening en een transitie naar een circulaire economie. Met Flevoland willen en kunnen we vooroplopen. Pionieren zit immers in ons bloed.