Ons perspectief voor Flevoland; voor iedere Flevolander

Wij maken werk van water en iedere druppel telt!

Het watersysteem is het geheel van oppervlaktewater, grondwater met alles wat daar bij hoort, zoals waterkeringen, bergingsgebieden en kunstwerken. Het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben hierin taken en verantwoordelijkheden. Het waterbeheer is de overheidszorg met betrekking tot deze watersystemen of onderdelen daarvan.
Integraal waterbeheer op basis van de watersysteem-benadering is het centrale uitgangspunt. Dit betekent dat de relaties tussen waterkwaliteit, waterkwantiteit, oppervlaktewater en grondwater onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Daarmee is ook de samenhang tussen water met grondgebruik en watergebruikers van belang. De samenhang tussen waterbeheer en de omgeving is evident.

Door allerlei ontwikkelingen, zoals klimaatverandering, verzilting, verdroging, vrijkomen van CO2, verontreinigingen en drinkwater moeten we anders omgaan met water. Flevoland is rijk aan water maar de grenzen zijn bereikt. Dit dwingt tot keuzes; mede door de integrale benadering van het watersysteem zijn de belangen regelmatig in strijd met elkaar. Voor de agrosector is een laag grondwaterpeil van belang maar dit leidt tot uitdroging, bodemdaling, uitstoot van CO2 en het uitspoelen van schadelijke- en meststoffen.

In bepaalde gebieden is door de lage grondwaterstand de kleilaag ingeklonken en de veenlaag aan het verdwijnen. Dit heeft onder andere plaatselijk forse bodemdaling tot gevolg. Agrarische belangen, natuurbelangen en economische belangen moeten opnieuw worden afgewogen en in balans gebracht. Daardoor moeten er keuzes worden gemaakt door de betrokken overheden waarbij burgers, natuurbeheerders en (agrarische) ondernemers betrokken dienen te worden. Water is van levensbelang en daarom moet het Flevolandse watersysteem robuust, veilig en toekomstbestendig zijn. Waterbeheer vraagt dus om meer circulair hergebruik van water en alle gebruikte water moet van goede kwaliteit zijn zonder schadelijke- en meststoffen.

Water moet naast het agrarische en economische belang meer ten dienste komen te staan van behoud en verbetering van natuur en ecosystemen. Tevens moet waterbeheer door regulering van het grondwater (verdere) bodemdaling voorkomen. Water levert ook een grote bijdrage aan de instandhouding van de biodiversiteit, is leverancier van drinkwater en op het water wordt gerecreëerd. De provincie is verantwoordelijk voor het op orde houden van een gezond en gebalanceerd watersysteem op lange termijn. Door samen te werken met gebiedspartners (met name het waterschap als regionale waterbeheerder) maken we werk van gezond water.

Onze doelen:

 • Het watersysteem moet zo snel mogelijk gezond worden. Micro-organismen, planten, dieren en mensen moeten gebruik kunnen maken van gezond water zonder verontreiniging en teveel nutriënten.
 • Het watersysteem is een verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen én inwoners en bedrijven in Flevoland. Schoon oppervlaktewater is een randvoorwaarde voor een gezonde leefomgeving in stedelijk en landelijk gebied, de natuur in brede zin en recreatie
 • Een robuust toekomstbestendig watersysteem is bestand tegen periodes van droogte, wateroverlast en hittestress en gaat zo snel mogelijk voldoen aan de kaderrichtlijn water
 • De voorraad diep zoet grondwater dient zo optimaal mogelijk te worden beschermd zodat we dat zo lang mogelijk kunnen inzetten voor hoogwaardig (drinkwater) gebruik
 • De vervuiler/verbruiker betaalt; wij streven naar een belastingstelsel waarbij het tarief meestijgt met het watergebruik (progressief stelsel). Dit betekent met name dat grootverbruikers (industrie) gaan betalen voor hun drinkwatergebruik. Voor mensen die de belasting niet kunnen betalen is kwijtschelding mogelijk
 • Wij streven naar zoveel mogelijk veilige, gezonde en hygiënische zwemwaterlocaties. Dit betekent dat wij het probleem van de slechte kwaliteit van ons zwemwater actief aanpakken zodat
  gezondheidsrisico’s bij zwemmers worden voorkomen. Hiervoor dient voldoende budget ter beschikking te worden gesteld
 • De provincie ondersteunt het uitgangspunt van het waterschap om de sportvisserij aantrekkelijker te maken door aanpak van de kwaliteit van het water alsmede door de bereikbaarheid van de oevers te bevorderen
 • Watersport (waaronder sportvisserij) vormt een belangrijk onderdeel van recreatie en toerisme in Flevoland. Daarom waarborgen wij goed bevaarbare routes. De bevaarbaarheid van deze routes wordt soms gehinderd door de sterke groei van waterplanten. Dit betekent op korte termijn maaien maar op langere termijn zullen, in samenwerking met de Rijksoverheid, (delen van -) de vaartroutes die van belang zijn voor recreatief gebruik te worden uitgediept
 • Handhaving en bevordering van het groenblauwe karakter van Flevoland blijft uitgangspunt in de diverse beleidsthema’s
 • Met elkaar bepalen hoe op een verstandige, productieve en toekomstgerichte wijze wordt omgegaan met de bodemdaling
 • In kwetsbare gebieden gaan we zo snel mogelijk aan de slag om herstelmaatregelen uit te voeren