Ons perspectief voor Flevoland; voor iedere Flevolander

Energiearmoede

Sinds eind 2021 en al helemaal na de Russische inval in Oekraïne zijn de prijzen voor energie razendsnel tot ongekende hoogte gestegen. Steeds meer huishoudens kunnen hierdoor de kosten voor verwarming en warm douchen niet of nauwelijks nog betalen. Deze huishoudens hebben ook niet de middelen om te investeren in verduurzaming, terwijl juist zij vaak in energetisch ‘lekke’ huizen wonen.

Dat is een probleem dat de provincie niet op kan lossen. De rijksoverheid is aan zet om te zorgen dat er compensatie geleverd wordt. De gemeente zal energiearmoede aanpakken als onderdeel van het totale armoedebeleid. Daarvoor is zij als eerste aan zet. Maar de provincie kan en moet volgens de PvdA wel ondersteunen. Energiebesparing levert een lagere energierekening op en is daardoor een mes dat aan twee kanten snijdt. Zeker daar waar Flevolanders, bijvoorbeeld zelfbewonende huiseigenaren met een laag netto besteedbaar inkomen, bij bestaande regelingen buiten de boot vallen en juist deze huiseigenaren vaak slecht geïsoleerde woningen hebben waardoor zij een relatief hoge energierekening hebben. We stellen voor dat Flevoland, naar Amsterdams voorbeeld, een Flevolandse FIXbrigade Energiebesparing[1] inricht die hierin kan voorzien. Een functionele koppeling met werkbedrijven uit Flevoland kan daarbij meerwaarde bieden.

Werkgelegenheid

De Energietransitie is een banenmotor. Dat wordt wel eens vergeten. Om de klimaatdoelen te halen zijn vele tienduizenden extra arbeidskrachten nodig. Als het aan de PvdA ligt komen die (ook) voor een belangrijk deel uit Flevoland. In samenspraak met het in Flevoland gevestigde MBO en HBO vinden we dat we als onderdeel van onze Human Capital Agenda initiatieven moeten nemen om mensen om- of bij te scholen en tegelijkertijd banen en banenprofielen te creëren die aantrekkelijk en duurzaam zijn. De provincie overlegt hier aan de sectortafel techniek over met werkgevers en onderwijs. Onderzocht kan worden of het werkt om beurzen te verstrekken.

Van het gas af

Er is veel over te doen, voor 2050 moet iedere Nederlander “van het gas af”. Gemeenten zijn daarvoor als eerste aan zet. Zij maken Transitievisies warmte, waarin beschreven wordt met welke techniek en in welke volgorde wijken van het gas af moeten. Dat vraagt veel inzet en deskundigheid. De provincie staat wat ons betreft aan de lat om te helpen. Om te helpen met het ontwikkelen van collectieve warmtesystemen en het doorontwikkelen van die transitievisies. Samen met gemeenten kunnen we er op die manier voor zorgen dat de “nieuwe warmte” voor de Flevolander betaalbaar blijft en dat niemand tussen wal en schip komt. Daartoe richten we een provinciaal expertisecentrum warmte in.

Weten is doen

Als provincie hebben we op het gebied van de energietranistie vooral een ondersteunende rol. We trekken daarbij samen op met gemeenten en het waterschap. Met onze Flevolandse Energie Agenda ondersteunen we een community die initiatieven neemt en kennis en ervaring uitwisselt. Dat ondersteunen we actief. Met ons Expertisecentrum Energie Flevoland stimuleren we projecten en helpen we initiatiefnemers bij het zetten van de volgende stappen op weg naar realisatie, met advies, met leningen op maat of met participaties. De PvdA wil dat het mensen zo makkelijk mogelijk gemaakt wordt om de transitie door en mee te maken, zonder dat er iemand buiten de boot valt. Daarom willen we door met deze regelingen.

Tenslotte

Er zijn nog steeds Flevolanders die de noodzaak van een snelle energietransitie ontkennen. De PvdA gaat daar niet in mee. Als we kijken naar de stand van de natuur in Nederland, naar de klimaateffecten en de alarmerende wetenschappelijk onderbouwde oproepen van de Club van Rome dan is het echt 5 voor 12. Tegelijkertijd, de PvdA staat voor mensen, voor Flevolanders. En dus is het aan ons dat die transitie niet ten koste gaat van mensen, dat ook de zwaksten in de samenleving meegenomen worden in die transitie en dat het dus een sociale en solidaire transitie wordt.


[1] https://www.nieuwamsterdamsklimaat.nl/initiatieven/de-fixbrigade-fikst-je-kieren